Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ, thường nghĩa xấu)
    gầy giơ xương, gầy nhom

    * Các từ tương tự:
    skinny-dipping