Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thẳng và rũ xuống (tóc)
    khẳng khiu (người)

    * Các từ tương tự:
    lankiness, lanky