Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường xấu)
    gầy giơ xương
    a raw-boned horse
    con ngựa gầy giơ xương