Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skinny-dipping   

  • Danh từ
    (thông tục) việc bơi ở truồng