Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undernourished /,ʌndə'nʌri∫t/  

  • Tính từ
    kém dinh dưỡng, thiếu ăn