Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emaciated /i'mei∫ieitid/  

  • Tính từ
    gầy mòn
    emaciated after a long illness
    gầy mòn sau trận ốm dài ngày