Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  véo, bẹo, cấu
  nó bẹo má thằng bé
  kẹp
  cửa đóng lại kẹp ngón tay tôi
  bó chặt và làm đau; (chân, nói về giầy…)
  these new shoes pinch me
  giày mới này bó chặt làm đau chân tôi
  (khẩu ngữ) nẫng, chớp
  ai đã nẫng cuốn từ điển của tới rồi
  (tiếng lóng) (chủ yếu ở dạng bị động) bắt, tóm cổ (nói về cảnh sát)
  bị bắt vì lái xe khi say rượu
  pinch and save (scrape)
  rất tằn tiện
  bố mẹ nó rất tằn tiện để nó được đi học ở nước ngoài
  pinch off (out)
  véo mà ngắt đi
  pinch off the dead flowers
  ngắt hoa đã chết đi
  pinch out the weak shoots on a plant
  ngắt các đọt yếu trên cây
  Danh từ
  sự véo, sự bẹo, sự cấu; cái véo, cái bẹo, cái cấu
  to give someone a pinch
  véo ai một cái
  nhúm
  a pinch of salt
  một nhúm muối
  at a pinch
  vừa khít; khi cần thiết
  we can get six people round this table at a pinch
  ta có thể xếp sáu người quanh bàn này là vừa khít
  feel the pinch
  xem feel
  if it comes to the pinch
  khi cần thiết; lúc khẩn cấp
  if it comes to the pinch, we shall have to sell the house
  khi cần thiết, ta có thể bán ngôi nhà này đi
  take something with a pinch of salt
  xem salt

  * Các từ tương tự:
  pinchbeck, pinchers