Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb-) (khẩu ngữ)
  chộp, tóm
  nó bị cảnh sát chộp được lúc cho xe chạy quá tốc độ

  * Các từ tương tự:
  nabla, nabob, nabulous