Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apprehend /,æpri'hend/  

 • Động từ
  bắt, tóm, nắm lấy
  the thief was apprehend [by the policein the act of stealing a car
  tên trộm đã bị bắt khi đang ăn cắp một chiếc xe
  hiểu rõ, nắm được
  do I apprehend you aright?
  Tôi có hiểu rõ ý anh không?