Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) quan thái thú ở Ân-ddộ
    (từ cổ,nghĩa cổ) nhà triệu phú (ở Ân-ddộ) về