Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc tinh văn
    dạng mây, giống mây
    mù mịt, không rõ ràng