Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trông coi, sự chăm sóc
  have one's valuables in safe custody
  giao các tài sản quý giá của mình cho một nơi trông giữ an toàn (như ngân hàng chẳng hạn)
  when his parents diedhe was placed in the custody of his aunt
  khi bố mẹ nó mất, nó được một người cô trông coi chăm sóc
  sự tạm giam (chờ xét xử)
  be held in custody
  bị tạm giam
  take somebody into custody
  bắt giam ai