Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cổ áo; cổ cồn
  a stiff collar
  cổ cứng
  grab somebody by the collar
  tóm cổ áo ai
  vòng cổ (của chó…)
  (kỹ thuật) vòng đệm, vòng đai
  hot under the collar
  xem hot
  Động từ
  tóm cổ, bắt
  viên cảnh sát tóm cổ tên kẻ cắp
  tôi ra khỏi tòa nhà thì cô ta tóm lấy tôi (để nói chuyện)
  (cũ, khẩu ngữ) lấy, cầm
  Ai cầm cái bút của tôi nhỉ?

  * Các từ tương tự:
  collar stud, collar-beam, collar-bone, collar-button, collar-cell, collar-work, collared, collaret, collarette