Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khấc, khá
  make a nick in the cloth with the scissors
  dùng kéo tạo một cái khấc ở vải
  in good (bad) nick
  trong hoàn cảnh tốt (xấu); có sức khỏe tốt (xấu)
  in the nick of time
  vừa đúng lúc ; vào phút chót
  anh đến đây vừa đúng lúc, tàu đang chuyển bánh khởi hành
  Động từ
  cắt khấc; khía
  cạo râu nhỡ khía vào cằm
  Danh từ
  the nick
  (lóng)
  nhà tù; bót cảnh sát
  he spent a year in the nick
  nó đã mất một năm ở tù
  tên trộm đã bị bắt vào bót cảnh sát địa phương
  Động từ
  bắt (ai)
  nó bị bắt vì tội ăn cắp
  ăn cắp, đánh cắp (cái gì của ai)
  nó đánh cắp 5 đô-la của bạn nó

  * Các từ tương tự:
  nick-nack, nicked-plated, nickel, nickel nurser, nickel silver, nickel-plating, nickelage, nickeliferous, nickelise