Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purloin /pɜ:'lɔin/  /'pɜ:lɔin/

 • Danh từ
  (đùa)
  ăn cắp, xoáy
  món ăn xoáy ở bếp của chủ chị ta ra

  * Các từ tương tự:
  purloiner