Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ)
  như gaol
  xem gaol

  * Các từ tương tự:
  jailbird, jailbreak