Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết khấc (hình V)
  make a notch in a stick
  khấc một khấc ở cái gậy
  nấc, mức
  (Mỹ) hẻm núi
  Động từ
  khấc, khía
  notch something up
  (khẩu ngữ) đạt được; giành được
  với thành tích ấy anh ta đã giành được danh hiệu quán quân lần thứ ba

  * Các từ tương tự:
  notch wheel