Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gradation /grə'dei∫n/  

 • Danh từ
  sự phát triển từng bước, sự thay đổi từ từ
  note the subtle gradation of (incolour in this painting
  hãy lưu ý sự thay đổi từ từ một cách tinh tế về màu sắc trong bức tranh này
  giai đoạn, bậc, cấp
  độ chia
  các độ chia trên một nhiệt kế

  * Các từ tương tự:
  gradation of image, gradation of light, gradational, gradationally