Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notch wheel /'nɔtʃwi:l/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bánh cốc