Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ in)
  vết cắt dài và sâu, vết thương dài và sâu
  a gash in the arm
  vết thương dài và sâu ở cánh tay
  make a gash in the bark of tree with a knife
  dùng dao rạch một vết dài và sâu trên vỏ cây
  Động từ
  cắt một vết dài và sâu
  cắt một vết dài và sâu vào tay (người nào đó) bằng mảnh kính vỡ

  * Các từ tương tự:
  gasholder