Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indentation /,inden'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự cắt khía răng cưa
    sự in thụt vào; chỗ in thụt vào (ở đầu dòng một đoạn)
    indentation in something
    chỗ khía lõm vào
    the deep indentation of the Norwegian coastline
    những chỗ lõm sâu vào ở bờ biển Na Uy