Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indentation /,inden'teiʃn/  

 • Danh từ
  sự cắt khía răng cưa
  sự in thụt vào; chỗ in thụt vào (ở đầu dòng một đoạn)
  indentation in something
  chỗ khía lõm vào
  the deep indentation of the Norwegian coastline
  những chỗ lõm sâu vào ở bờ biển Na Uy