Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

typography /tai'pɒgrəfi/  

  • Danh từ
    thuật in máy
    kiểu in