Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indention /in'denʃn/  

  • Danh từ
    chỗ thụt vào (ở đầu dòng) ((như) indenture)