Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chán nản, sự phiền muộn
  chỗ lõm, chỗ đất lún, chỗ sụt xuống
  những chỗ lõm trên bề mặt trăng
  thời kỳ suy thoái (trong họat động kinh tế)
  sự giảm áp suất khí quyển; gió do giảm áp suất khí quyển, vùng áp thấp