Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lúm đồng tiền (trên má)
  làn gợn (trên mặt nước)
  Động từ
  [làm] hình thành lúm đồng tiền
  cô ta cười, má lúm đồng tiền
  [làm] gợi lăn tăn
  mặt nước gợn lăn tăn dưới làn gió nhẹ