Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiếu sót, sai sót; khuyết tật
  a defect of character
  một khuyết tật trong tính nết
  khuyết tật về máy móc trong một chiếc xe
  Động từ
  bỏ hàng ngũ, bỏ đi theo địch; bỏ đảng; bội giáo; bỏ đất nước

  * Các từ tương tự:
  defection, defective, defectively, defectiveness, defector