Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shortfall /'∫ɔ:tfɔ:l/  

  • Danh từ
    (+ of, in)
    sự thiếu hụt
    a shortfall in the annual budget
    sự thiếu hụt trong ngân sách hàng năm