Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thất bại; lần thất bại; người thất bại
  the enterprise was doomed to failure
  xí nghiệp ấy sẽ thất bại
  all my efforts ended in failure
  mọi cố gắng của tôi đều kết thúc thất bại
  thành công đã đến sau nhiều lần thất bại
  he was a failure as a teacher
  làm giáo viên ông ta đã không thành công
  sự hỏng hóc, sự trục trặc; ca hỏng hóc, ca trục trặc
  hỏng hóc máy
  failure to do something
  sự quên, sự không làm việc gì
  nhiều lần không ra hầu tòa

  * Các từ tương tự:
  failure detection, failure logging, failure prediction, failure rate