Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dereliction /,derə'lik∫n/  

  • Danh từ
    tình trạng vô chủ; tình trang hoang vắng
    dereliction of duty
    sự sao lãng nhiệm vụ