Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  ngồi phịch xuống, rơi phịch xuống
  cô ta kiệt sức ngồi phịch xuống ghế bành
  (khẩu ngữ) thất bại hoàn toàn (nói về một cuốn sách, một vở kịch...)
  Danh từ
  sự rơi phịch xuống; tiếng rơi phịch xuống
  (khẩu ngữ) sự thất bại hoàn toàn
  the party was a complete flop
  buổi liên hoan đã thất bại hoàn toàn
  Phó từ
  đánh phịch xuống
  fall flop into the water
  rơi tõm xuống nước

  * Các từ tương tự:
  flop-house, flopover, floppy, floppy disk, floppy disk drive (FDD), FLOPS (floating-point operations per second), floptical, floptical disk