Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người vô dụng; vật vô dụng
  ông giám đốc mới là một người hoàn toàn vô dụng
  nhiều chiếc pháo là pháo xịt
  Tính từ
  vô dụng, bỏ đi

  * Các từ tương tự:
  duddie, duddish, dude, dudeen, dudgeon, dudheen, dudish, duds