Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều) (tiếng lóng)
    quần áo