Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô ích, vô dụng
  a car is useless without petrol
  không có xăng thì xe ôtô cũng vô dụng

  * Các từ tương tự:
  uselessly, uselessness