Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unproductive /'ʌnprə'dʌktiv/  

  • Tính từ
    không sinh sản, không sinh lợi, phi sản xuất

    * Các từ tương tự:
    unproductively, unproductiveness