Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

futile /'fju:tail/  /'fju:tl/

 • Tính từ
  vô ích, vô tích sự, vô nghĩa
  a futile attempt
  một cố gắng vô ích
  what a futile remark!
  lời nhận xét mới vô ích sự làm sao!