Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường vị ngữ) bất lực
    liệt dương

    * Các từ tương tự:
    impotently, impotentness