Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  yếu (về thể chất)
  a frail child
  đứa bé yếu sức
  dễ vỡ; dễ gãy
  (nghĩa bóng) yếu đuối; mỏng manh
  frail human nature
  bản tính yếu đuối của con người
  frail happiness
  hạnh phúc mỏng manh

  * Các từ tương tự:
  frailty