Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự yếu sức
    sự yếu đuối (về tinh thần); khuyết điểm, thiếu sót
    cô ta vẫn cứ yêu nó mặc dù nó có nhiều thiếu sót