Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)(thường xấu)
  nhỏ bé, bé bỏng; yếu ớt
  puny limbs
  chân tay yếu ớt
  what a puny little creature!
  con người bé bỏng yếu ớt làm sao!
  họ cười tôi leo mỏm đá yếu ớt quá