Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undersized /,ʌndə'saizd/  

  • Tính từ
    (thường xấu)
    dưới mức bình thường; nhỏ hơn bình thường; thấp hơn bình thường
    undersized portions of food
    khẩu phần thực phẩm thấp hơn bình thường