Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  nhỏ mọn, không đáng kể
  a paltry sum
  một số tiền không đáng kể
  không ra gì, không có giá trị
  a paltry excuse
  lời xin lỗi không có giá trị