Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người lùn
  Tính từ
  rất nhỏ
  a midget submarine
  chiếc tàu ngầm rất nhỏ

  * Các từ tương tự:
  midgety