Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (nghĩa xấu).
  nhỏ, vặt, không quan trọng
  petty details
  chi tiết vặt
  nhỏ nhen
  cách cư xử nhỏ nhen và trẻ con
  petty about money
  nhỏ nhen về mặt tiền nong

  * Các từ tương tự:
  petty cash, petty larceny, petty officer