Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

twopenny-halfpenny /,tʌpni'heipni/  /,tu:peni'hæfpeni/

  • Tính từ
    ít giá trị, không mấy giá trị
    some twopenny-halfpenny reporters
    một số phóng viên không mấy giá trị