Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    keo kiệt, bủn xỉn