Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

small-time /'smɔ:ltaim/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    không quan trọng, tầm thường
    a small-time criminal
    tên tội phạm không quan trọng