Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimportant /'ʌnim'pɔ:tənt/  

  • Tính từ
    không quan trọng, không đáng kể