Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piddling /'pidliη/  

 • Tính từ
  (chủ yếu thuộc ngữ)
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) không quan trọng
  I don't want to hear all the piddling little details
  tôi không cần nghe mọi chi tiết nhỏ nhặt
  nhỏ, bé
  piddling amounts of money
  những món tiền nhỏ