Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insignificant /,insig'nifikənt/  

 • Tính từ
  không đáng kể, tầm thường
  an insignificant looking little man who turned out to be the managing director
  một người trông bé nhỏ tầm thường hóa ra lại là ông giám đốc điều hành

  * Các từ tương tự:
  insignificantly