Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trivial /'triviəl/  

 • Tính từ
  tầm thường, không quan trọng, không đáng kể
  it costs a trivial sum
  cái này giá không đáng kể
  thường, bình thường
  trivial everyday duties
  nhiệm vụ bình thường hằng ngày

  * Các từ tương tự:
  trivialisation, trivialise, trivialism, triviality, trivialization, trivialization, trivialization, trivialize, trivialize, trivialize, trivially